Kontrollutvalget ASK

Bruk www.ask-kontroll.no som en shortcut for å komme til denne siden.

forslag—kontrollutvalgets-beretning—idrettslag-med-engasjert-revisor

sjekkliste-for-kontrollutvalg—-idrettslag-med-engasjert-revisor

 

veileder-kontrollutvalg—-idrettslag-med-engasjert-revisor:

Kun viktige utdrag i veilederen

KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER

 Hvilke oppgaver har et kontrollutvalg i idrettslag med engasjert revisor?

Oppgavene til kontrollutvalget fremgår av NIFs lov § 2-12:

Kontrollutvalget skal:

  1. Påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak,
  2. ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,
  3. forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  4. føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting .

Kontrollutvalget skal ha minst ha et årlig møte med engasjert revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

Kontrollutvalget skal også ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

Forholdet til engasjert revisor

Engasjert revisor og kontrollutvalget har forskjellige oppgaver.
Regnskaps- og revisjonslovgivningen pålegger revisor et betydelig arbeid i revisjonen av idrettslagets regnskaper.
Kontrollutvalget skal derfor ikke vurdere regnskapsførselen særskilt.

Kontrollutvalget skal ha minst ha et årlig møte med engasjert revisor. Dersom det kun avholdes ett møte, bør det være i god tid før kommende årsmøte, slik at begge parter kan få informasjon som er relevant for innholdet i de beretningene som skal avlegges.

 

Kan kontrollutvalget utføre andre oppgaver enn de lovpålagte oppgavene?

Bare dersom dette er besluttet av idrettslagets årsmøte. For øvrig må kontrollutvalget begrense seg til å utføre de oppgavene som fremgår av NIFs lov § 2-12, se over.

 

FORVALTNINGSKONTROLL

Hva er forvaltningskontroll og hva innebærer det at kontrollutvalget har ansvar for forvaltningskontroll?

 Forvaltningskontroll innebærer at kontrollutvalget ikke bare skal ettergå økonomien, men også sjekke at styret følger opp andre vedtak fra årsmøtet. Det kan være at årsmøtet har pålagt styret bestemte oppgaver i årsmøteperioden. Kontrollutvalget skal da sjekke om styret har gjort det årsmøtet har pålagt styret og rapportere dette til årsmøtet. Forvaltningskontroll innebærer også at kontrollutvalget skal vurdere om styret utfører sine oppgaver etter regelverket som gjelder for laget.

 

Hvordan skal kontrollutvalget kontrollere dette?

Kontrollutvalget bør i sin forvaltningskontroll ta utgangspunkt i årsmøteprotokollen og det vedtatte budsjettet. I løpet av året kan kontrollutvalget, ved å gjennomgå styreprotokoller og regnskapsrapporter, avstemme om årsmøtets vedtak følges opp gjennom året. Skulle dette ikke skje er det naturlig for kontrollutvalget å be styret om en redegjørelse. For fleridrettslag bør kontrollutvalget be om protokoller og regnskapsrapporter fra gruppestyrer for å se at driften i gruppene er i henhold til årsmøtets forutsetninger.

Særlig om risikovurdering

 Noen idrettslag driver en mer risikofylt virksomhet enn andre. Særlig toppidrettssatsing samt oppføring og drift av anlegg kan være forbundet med høyere risiko enn for eksempel ordinær idrettslagsdrift. Der risikoen er høy, bør kontrollutvalgets arbeid være mer omfattende.

NIF har utarbeidet en sjekkliste for kontrollutvalg. Se eget dokument.

 

– – – – – – – – – – – – – – – –

Kilde for dokumentene over: NIF – Økonomi (idrettsforbundet.no) et godt stykk ned på siden. Hentet ut 12/1-21.

Hva er kontrollutvalgets oppgaver?

(Oppdatert høsten 2020)

Alle idrettslag skal velge et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

Alle kontrollutvalg skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kontrollutvalget har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over.

 

Kilde: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/kontrollkomite/

Sjekkliste for Kontrollkomiteen: sjekkliste-for-kontrollkomiteen

Fra NIF webinar 24/9-20 m/advokat Kjær:
Økonomi (idrettsforbundet.no)

 

 

——

Asker Skiklubb

Kontrollutvalg:

https://www.revisorforeningen.no/contentassets/6e11c7e7c73d4a8693d4a0110291ee77/ny-regnskaps–og-revisjonsregler-for-idrettslagene.pdf

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/veileder-for-kontrollutvalg/

 

 

 

Grupper i Asker Skiklubb

 

 

 

Viktige lenker:

https://www.konnerud.no/wp-content/uploads/2017/04/Kontrollkomiteen-beretning-.pdf

https://www.asker-skiklubb.no/  

ASK årsmøte 2019

ASK LOV – gjeldende, vedtatt mars 2017

ASK – hvem er hva

ASK – virksomhetsplan og handlingsplan

Styrereferater og referat Sportsstyremøter 2019

 

 

 

Comments are closed.